SKYRecordResolveMethod

typedef enum SKYRecordResolveMethod SKYRecordResolveMethod

Undocumented